FANDOM


หลักการเขียนรายชื่อ Edit

 1. ชื่อทั้งหมดขอความกรุณาเป็นชื่อวิทยาศาตร์ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นชนิดนั้น ๆ
 2. ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเป็นตัวเอียงทั้งหมด ส่วนตรง Genus เป็นคำเต็มไม่ใช่คำย่อ เช่น Homo sapians ไม่ใช่ H. sapians
 3. ในส่วนรายชื่อแต่ละหมวดช่วยเรียงตามตัวอักษร และตัวเลขให้ใช้ # และด้านหลังให้ใส่สถานะการอนุรักษ์ (Conservation status) เป็นตัวหนา แล้วระบุวันที่ที่ทำรายการสถานะการอนุรักษ์ โดยเรียง ปี.เดือน.วัน (สถานะการอนุรักษ์|ปี.เดือน.วัน)
Homo sapians (SE|2009.05.17)

เรียงตามตัวอักษร Edit

 • หมวด A -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 3,406 สายพันธุ่
 • หมวด B -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 2,046 สายพันธุ่
 • หมวด C -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 32 สายพันธุ่
 • หมวด D -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 47 สายพันธุ่
 • หมวด E -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 32 สายพันธุ่
 • หมวด F -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 47 สายพันธุ่
 • หมวด G -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 21 สายพันธุ่
 • หมวด H -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 50 สายพันธุ่
 • หมวด I -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 1 สายพันธุ่
 • หมวด J -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 127 สายพันธุ่
 • หมวด K -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 4 สายพันธุ่
 • หมวด L -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 28 สายพันธุ่
 • หมวด M -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 211 สายพันธุ่
 • หมวด N -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 9 สายพันธุ่
 • หมวด O -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 42 สายพันธุ่
 • หมวด P -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 255 สายพันธุ่
 • หมวด Q -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 212 สายพันธุ่
 • หมวด R -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 356 สายพันธุ่
 • หมวด S -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 42 สายพันธุ่
 • หมวด T -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 26 สายพันธุ่
 • หมวด U -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 18 สายพันธุ่
 • หมวด V -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 13 สายพันธุ่
 • หมวด W -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 5 สายพันธุ่
 • หมวด X -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 183 สายพันธุ่
 • หมวด Y -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 62 สายพันธุ่
 • หมวด Z -- มีรายชื่อสิ่งมีชีวิตอยู่จำนวน 131 สายพันธุ่

จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิต Edit

 • ในบทความนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ 6,812 สายพันธุ์ (ปรับปรุง 2009-06-02|12:33)

ย้อนกลับ Edit

หน้าหลัก สิ่งมีชีวิต
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.